اطلاعیه سازمان سنجش کشور در خصوص نتایج سومین ازمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش کشور در خصوص نتایج سومین ازمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

باعنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در تاريخ 1395/8/21، نتایج آزمون استخدامی مربوط به سازمان دامپزشكي كشور كه نتایج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است، براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد.

 بديهي است ساير رشته شغل محل هاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.